مدیریت دانش سازمانی

تحقیقی در مورد پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های پتروشیمی رازی و زیمنس

دارایی های سازمانی به ۲ گروه دارایی های ملموس و غیر ملموس دسته بندی می شوند و دانش سازمانی یکی از مهمترین دارایی های غیر ملموس است و در اقتصادهای امروزی ، مدیریت آن نقش بسزایی در ثروت آفرینی بنگاه های اقتصادی دارد .

در قالب درس مدیریت دانش در دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ، تحقیقی در مورد پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های پتروشیمی رازی و زیمنس انجام دادیم که خلاصه آن در فایل PDF پیوست آمده است .

 

فایل PDF خلاصه تحقیق اجرای مدیریت دانش در شرکت های پتروشیمی رازی و زیمنس